Topic 20 - Handle Default Dropdown List

Nội dung nắm được sau buổi học:

  1. Cách handle default dropdown list

Tài liệu buổi học:

  1. https://docs.google.com/document/d/13VlATgLkuuURn0BAwIZLL_r0e8pKZTvMABM576cT30w/edit 

Question/ Answer:

  1. Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
  2. Trong group Skype/ group Facebook
  3. Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận