Topic 13 - Locator in Selenium (Exercise)

Nội dung nắm được sau buổi học:

 1. Sửa bài 4 testcase phần Locator in Selenium
  • TC 01 - Login with Email/ Password empty
  • TC 02 - Login with Email invalid
  • TC 03 - Login with Password < 6 characters
  • TC 04 - Login with Password incorrect

Tài liệu buổi học:

 1. https://docs.google.com/document/d/1FcpqOA12809XOQLKHTj52S0BV_qQ9tg5KdSC4nPraC0/edit#heading=h.uugxm3p0vil9

Question/ Answer:

 1. Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
 2. Trong group Skype/ group Facebook
 3. Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận