Topic 7 - Run test on Firefox latest

Nội dung nắm được sau buổi học:

  1. Hướng dẫn run test trên trình duyệt Firefox mới nhất

Tài liệu buổi học:

  1. https://docs.google.com/document/d/19k5U2a-RGIPtH7I4NuovIfcPlf3Vu5FkgvYA8az_OrI/edit#heading=h.rw51y52b38vi

Question/ Answer:

  1. Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
  2. Trong group Skype/ group Facebook
  3. Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận