Topic 6 - Run test on Firefox older

Nội dung nắm được sau buổi học:

  1. Hướng dẫn config để chạy test trên trình duyệt Firefox phiên bản cũ
  2. Các lưu ý khi chạy test với trình duyệt Firefox
  3. Khi nào sử dụng absolute và relative path

Tài liệu buổi học:

  1. https://docs.google.com/document/d/19k5U2a-RGIPtH7I4NuovIfcPlf3Vu5FkgvYA8az_OrI/edit#heading=h.j00v963igt8o

Question/ Answer:

  1. Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
  2. Trong group Skype/ group Facebook
  3. Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận