Topic 12 - Locator in Selenium

Nội dung nắm được sau buổi học:

 1. Cách cài đặt Firebug/ FirePath trên trình duyệt Firefox
 2. Các loại locator trong Selenium
  • ID
  • Class
  • Name
  • Link
  • Partial Link
  • Tagname
  • Css
  • Xpath

Tài liệu buổi học:

 1. https://docs.google.com/document/d/1FcpqOA12809XOQLKHTj52S0BV_qQ9tg5KdSC4nPraC0/edit#heading=h.fyli9wjav8wi

Question/ Answer:

 1. Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
 2. Trong group Skype/ group Facebook
 3. Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận