Topic 03 - Create Java project and repository on Github

Nội dung nắm được sau buổi học:

 1. Source Version Control là gì/ có những service nổi tiếng hiện nay 
  • Github
  • Bitbucket
  • Gitlab
 2. Tạo tài khoản và repository trên Github
 3. Tạo Java project và add thư viện Selenium vào Build Path
 4. Run sample testcase để check môi trường đã ổn định

Tài liệu buổi học:

 1. https://docs.google.com/document/d/1lYxC7lXtiXtZf_KUIC7nclkDkbNNMJ3WhwuWze-fo5o/edit?pli=1#heading=h.y1aalvvlfki2

Question/ Answer:

 1. Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
 2. Trong group Skype/ group Facebook
 3. Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận