Topic 03 - Setting and run on Ubuntu

Nội dung nắm được sau buổi học:

 • Cài đặt môi trường Selenium WebDriver Java trên Linux (Ubuntu)
  • Chọn distribution nào (Ubuntu/ Debian/ Fedora/ Mint)
  • Nên dùng bản Ubuntu LTS (Long Time Support) hay latest
  • Cách cài đặt Java trên Ubuntu ít lỗi và stable
  • Nên dùng JRE hay OracleJDK hay OpenJDK
  • Cách cài đặt phần mềm qua command line

Tài liệu buổi học:

Question/ Answer:

 • Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
 • Trong group Skype/ group Facebook
 • Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận