Topic 01 - Why do we apply Testing/ Automation Testing

Tài liệu buổi học:

Question/ Answer:

  • Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
  • Trong group Skype/ group Facebook
  • Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận