Topic 03 - Create Framework structure

Nội dung nắm được sau buổi học:

  • Xây dựng cấu trúc cho framework theo các layer/ level tương ứng
  • Hiểu được chức năng nhiệm vụ cơ bản của từng layer

Tài liệu buổi học:

Question/ Answer:

  • Trực tiếp trong phần comment từng buổi học
  • Trong group Skype/ group Facebook
  • Qua tính năng remote vs Teamviewer
Hoàn thành
0 bình luận