Giới thiệu khóa học:

 • Khi bắt đầu join vào công ty/ dự án dưới vai trò là 1 kĩ sư kiểm thử tự động, bạn sẽ là người xây dựng bộ khung kiểm thử tự động (Automation Test Framework) cho dự án hoặc là người bảo trì (maintain) cho testscript dựa trên framework đã được xây dựng trước đó
 • Việc trang bị kĩ năng triển khai/ thiết kế khung kiểm thử tự động giúp bạn luôn sẵn sàng đáp ứng được ngay các yêu cầu của công việc hoặc nhà tuyển dụng

Mục tiêu khóa học:

 • Xây dựng Automation Framework bắt đầu từ con số 0 (Scratch)
 • Hiểu rõ cách convert từ yêu cầu/ business qua automation testscript


 • Trải nghiệm các level khi viết test
  • Step-by-step (Top down)
  • Apply Common functions
  • Apply Page Object Pattern
  • Apply Page Generator
  • Apply Dynamic Locator
  • Apply Dynamic Page Element
  • ....
 • Hiểu rõ và apply 4 nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng (OOP) trong việc triển khai framework:
  • Encapsulation - Tính đóng gói
  • Inheritance - Tính kế thừa
  • Polymorphism - Tính đa hình
  • Abstraction - Tính trừu tượng


 • Hiểu rõ các 'Bad/ Best Practice' trong lập trình và apply các design pattern trong việc triển khai framework:
  • DRY
  • KISS
  • Page Object Pattern
  • Singleton Pattern
  • Factory Pattern
 • Framework đáp ứng được các yêu cầu:
  • Readable - Dễ đọc
  • Maintainable - Dễ bảo trì
  • Reuseable - Tái sử dụng
  • Extendable - Dễ mở rộng
 • Thực hành viết testcases dựa trên framework đã build cho dự án Bank Guru (10 chức năng của application)

Khóa học dành cho:

 • Các bạn đã có kiến thức về Selenium WebDriver API và Java Basic/ OOP
 • Các bạn sinh viên năm cuối/ Manual Tester/ QA học cách tự xây dựng và triển khai framework cho dự án từ con số 0
 • Các bạn Automation Tester muốn improve cho framework hiện tại đã triển khai
 • Các bạn làm trong lĩnh vực quản lí (Test Leader/ QA Manager) muốn hiểu rõ về cách triển khai một automation framework cho team/ hiểu rõ về framework để deal với khách hàng hoặc cung cấp giải pháp/ review automation testscript cho QA team

Điều kiện đầu vào:

Hỗ trợ trong và sau khóa học:

 • Discuss trong group Skype riêng của lớp học
 • Comment đặt câu hỏi trực tiếp phía dưới video bài giảng
 • Teamview fix lỗi trực tiếp qua Skype
 • Hỗ trợ trọn đời sau khóa học

Nội dung khóa học:

Part I - Design Automation Test Framework
 Topic 01 - Introduction to Course (24:49)
 Topic 02 - Setup Environment and Create Java project (29:09)
 Topic 03 - Create Framework structure (42:52)
 Topic 04 - Step by step script (DRY) (44:07)
 Topic 05 - Eclipse Tips/ Java Conventions to build common function (38:23)
 Topic 06 - Access Modifier (36:08)
 Topic 07 - Build AbstractPage class (Selenium API Wrapper) (01:12:21)
 Topic 08 - Apply AbstractPage to testscript (Init and Extend) (20:17)
 Topic 09 - Page Object Pattern (Business Flow/ Create Page Object/ Page UI) (01:04:47)
 Topic 10 - Page Object Pattern (Implement Page Action/ Inheritance/ Constructor) (51:38)
 Topic 11 - Page Object Pattern (Deep Dive Analysis) (01:13:42)
 Topic 12 - Handle Multiple Browser (01:13:07)
 Topic 13 - Enum and WebDriverManager library (28:22)
 Topic 14 - Browser Factory Pattern (01:18:50)
 Topic 15 - Parallel and Thread Local (47:21)
 Topic 16 - Selenium Page Factory (39:38)
 Topic 17 - Page Generator Manager (28:03)
 Topic 18 - Switch Page (WebDriver Life Cycle) (48:33)
 Topic 19 - Dynamic Locator and Rest Parameter (01:02:16)
 Topic 20 - Handle DataTable/ Grid (01:25:08)
 Topic 21 - Check element undisplayed and override global timeout (01:26:55)
 Topic 22 - Assert vs Verify (01:07:02)
 Topic 23 - Log/ Report HTML (ReportNG/ Extent Report) (01:27:32)
 Topic 24 - Allure Report HTML (Windows) (01:07:34)
 Topic 25 - Share Class state (39:20)
 Topic 26 - Allure Report HTML (MAC OSx) (37:13)
 Topic 27 - Custom close browser (30:51)
 Topic 28 - Dynamic Page Element Component (01:36:41)
 Topic 29 - Dependencies testcase (42:09)
 Topic 30 - Handle Sort Data on UI (DESC/ ASC) (01:11:27)
 Topic 31 - Generate and Fake Data Test (44:40)
 Topic 32 - Manage Data Test (01:09:06)
 Topic 33 - Upgrade Environment to Latest (Windows) (40:13)
 Topic 34 - Upgrade Environment to Latest (MAC) (45:19)
 Topic 35 - Browser Capabilities (55:50)
 Topic 36 - Handle IE/ Edge Legacy/ Edge Chromium/ Cốc Cốc/ Opera (57:33)
 Topic 37 - Convert Java to Maven project - Part I
 Topic 38 - Convert Java to Maven project - Part II
 Topic 39 - Convert Java to Maven project - Part III
 Topic 40 - Convert Java to Gradle project

Framework sau khi hoàn thành

 • Class AbstractPage (Selenium API Wrapper):

 • Class Test (Apply Page Object Model Pattern and OOP):

 • Sử dụng song song trên các IDE (Eclipse/ IntelliJ):

 • HTML Report sử dụng ReportNG:

 • HTML Report sử dụng ExtentReport:

 • HTML Report sử dụng Allure:


Đào Minh Đảm
Mentor

Sau 7 năm đã đào tạo ~3000 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ Axon/ Techcombank/ EPAM/...)

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và mentor cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử/ kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Build Test Automation Framework in Java

2,000,000 đ Đăng ký