3. Install extension and project structure

Nội dung nắm được sau buổi học:

  1. Dùng Angular CLI để tạo project mẫu cho dự án Angular và e2e testing
  2. Cấu trúc của 1 dự án Angular/ E2E testing gồm những phần nào
  3. Cài đặt các extension quan trọng cho IDE (Visual Studio Code)

Tài liệu buổi học:

  1. https://docs.google.com/document/d/16YGz_VlxCqYOH5OOHZ1LeNdPdk4CPoj_1QGNaPv94BE/edit#

Question/ Answer:

  1. Trực tiếp trong phần comment bên dưới
  2. Hoặc trong group Skype/ group Facebook
Hoàn thành
0 bình luận