Giới thiệu khóa học:

 • Khi bắt đầu join vào công ty/ dự án dưới vai trò là 1 kĩ sư kiểm thử tự động, bạn sẽ là người xây dựng bộ khung kiểm thử tự động (Automation Test Framework) cho dự án hoặc là người bảo trì (maintain) cho testscript dựa trên framework đã được xây dựng trước đó
 • Việc trang bị kĩ năng triển khai/ thiết kế khung kiểm thử tự động giúp bạn luôn sẵn sàng đáp ứng được ngay các yêu cầu của công việc hoặc nhà tuyển dụng

Mục tiêu khóa học:

 • Xây dựng Automation Framework bắt đầu từ con số 0 (Scratch)
 • Hiểu rõ cách convert từ yêu cầu/ business qua automation testscript


 • Trải nghiệm các level khi viết test
  • Step-by-step (Top down)
  • Apply Common functions
  • Apply Page Object Pattern
  • Apply Page Generator
  • Apply Dynamic Locator
  • Apply Dynamic Page Element
  • ....
 • Hiểu rõ và apply 4 nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng (OOP) trong việc triển khai framework:
  • Encapsulation - Tính đóng gói
  • Inheritance - Tính kế thừa
  • Polymorphism - Tính đa hình
  • Abstraction - Tính trừu tượng


 • Hiểu rõ các 'Bad/ Best Practice' trong lập trình và apply các design pattern trong việc triển khai framework:
  • DRY
  • KISS
  • Page Object Pattern
  • Singleton Pattern
  • Factory Pattern
 • Framework đáp ứng được các yêu cầu:
  • Readable - Dễ đọc
  • Maintainable - Dễ bảo trì
  • Reuseable - Tái sử dụng
  • Extendable - Dễ mở rộng
 • Thực hành viết testcases dựa trên framework đã build cho dự án Bank Guru (10 chức năng của application)

Khóa học dành cho:

 • Các bạn đã có kiến thức về Selenium WebDriver API và Java Basic/ OOP
 • Các bạn sinh viên năm cuối/ Manual Tester/ QA học cách tự xây dựng và triển khai framework cho dự án từ con số 0
 • Các bạn Automation Tester muốn improve cho framework hiện tại đã triển khai
 • Các bạn làm trong lĩnh vực quản lí (Test Leader/ QA Manager) muốn hiểu rõ về cách triển khai một automation framework cho team/ hiểu rõ về framework để deal với khách hàng hoặc cung cấp giải pháp/ review automation testscript cho QA team

Điều kiện đầu vào:

Hỗ trợ trong và sau khóa học:

 • Discuss trong group Skype riêng của lớp học
 • Comment đặt câu hỏi trực tiếp phía dưới video bài giảng
 • Teamview fix lỗi trực tiếp qua Skype
 • Hỗ trợ trọn đời sau khóa học

Nội dung khóa học:

Part 1 - Build Automation Framework (Selenium version 3.x)
 Topic 01 - Build Automation Framework Structure
 Topic 02 - DRY/ KISS/ YAGNI Pattern
 Topic 03 - Build BasePage class
 Topic 04 - Apply BasePage/ NopCommerce Checklist Business
 Topic 05 - Page Object Pattern - Part I
 Topic 06 - Page Object Pattern - Part II
 Topic 07 - Page Object Pattern - Part III
 Topic 08 - Handle Multiple Browser
 Topic 09 - Headless/ CocCoc/ Opera/ Brave browser/ WebDriverManager
 Topic 10 - Selenium Page Factory
 Topic 11 - Page Generator Manager (Init Page Object)
 Topic 12 - Switch Page UI
 Topic 13 - Switch User Role
 Topic 14 - By Locator Refactor/ String Format/ Rest Parameter
 Topic 15 - Domain Knowledge and Real Application
 Topic 16 - Dynamic XPath and apply handle Dynamic Page
 Topic 17 - Global Constants Class
 Topic 18 - Handle DataTable/ DataGrid - Part I
 Topic 19 - Handle DataTable/ DataGrid - Part II
 Topic 20 - Handle Upload Single/ Multiple Files
 Topic 21 - Assert and Verify
 Topic 22 - How to verify element Undisplayed
 Topic 23 - Apply Log and ReportNG
 Topic 24 - Attach screenshot to ReportNG/ Extent Report version 2
 Topic 25 - Extent Report version 3/ 4/ 5
 Topic 26 - Allure Report on Windows OS
 Topic 27 - Allure Report on MAC OS
 Topic 28 - Flaky Test
 Topic 29 - Share Login/ Cookie state
 Topic 30 - Custom close Browser Driver
 Topic 31 - Pattern Object
 Topic 32 - Why do we apply Testing/ Automation Testing
 Topic 33 - Record Playback Tool vs Automation Testing Framework
 Topic 34 - Automation Testing Framework Checklist/ Not Automate Cases
 Topic 35 - Automation Testing Strategy - Part I
 Topic 36 - Automation Testing Strategy - Part II
 Topic 37 - Install WordPress locally on XAMPP
 Topic 38 - Setting WordPress Admin/ Analyze Business/ Domain
 Topic 39 - WordPress Live Code - Part I
 Topic 40 - WordPress Live Code - Part II
 Topic 41 - WordPress Live Code - Part III
 Topic 42 - Upgrade environment to latest (Selenium/ Browser/ Driver/..)
 Topic 43 - Browser Capabilities
 Topic 44 - Run test on IE/ Safari/ Edge/ Cốc Cốc/ Brave/..
 Topic 45 - Test Case Dependencies
 Topic 46 - Sort Data Ascending/ Descending
 Topic 47 - Generate Fake Data
 Topic 48 - Faker libraries/ How to manage large testcases
 Topic 49 - Data Driven Testing
 Topic 50 - Convert Java project to Maven project - Part I
 Topic 51 - Convert Java project to Maven project - Part II
 Topic 52 - Convert Java project to Maven project - Part III
 Topic 53 - Convert project to Gradle
 Topic 54 - Handle Multiple Environment
 Topic 55 - Database Testing - Part I
 Topic 56 - Database Testing - Part II
 Topic 57 - Database Testing - Part III
 Topic 58 - Selenium GRID - Setup Virtual Machine on VMWare
 Topic 59 - Selenium GRID - When to use GRID
 Topic 60 - Selenium Grid - Run on VM/ Real Machine
 Topic 61 - Cloud Testing
 Topic 62 - Factory Browser/ Factory Environment
 Topic 63 - Docker and Zalenium
 Topic 64 - Parallel Testing/ ThreadLocal/ Singleton Pattern
 Topic 65 - Keyword Driven Testing/ Run testcase via BAT file
Part 2 - Build Automation Framework (Selenium version 4.x)
 Topic 01 - Build Automation Framework Structure
 Topic 02 - DRY/ KISS/ YAGNI Pattern
 Topic 03 - Eclipse IDE Tips and Java Convention
 Topic 04 - Java OOP Knowledge and Access Modifier
 Topic 05 - Build BasePage class - Part I
 Topic 06 - Build BasePage class - Part II
 Topic 07 - Build BasePage class - Part III
 Topic 08 - Page Object Pattern - Part I
 Topic 09 - Page Object Pattern - Part II
 Topic 10 - Page Object Pattern - Part III
 Topic 11 - Handle Multiple Browser - Part I
 Topic 12 - Handle Multiple Browser - Part II
 Topic 13 - WebDriverManager and SeleniumManager
 Topic 14 - Factory Pattern
 Topic 15 - Selenium Page Factory
 Topic 16 - Page Generator Manager (Manage Page Instance)
 Topic 17 - Switch Page Object
 Topic 18 - Switch Page UI and Switch User Role
 Topic 19 - Refactor By Locator/ Global Constant Class
 Topic 20 - Dynamic Locator/ String Format and Rest Parameter
 Topic 21 - Handle DataTable/ DataGrid - Part I
 Topic 22 - Handle DataTable/ DataGrid - Part II
 Topic 23 - Handle Upload Single/ Multiple Files
 Topic 24 - Assert and Verify - Part I
 Topic 25 - Assert and Verify - Part II
 Topic 26 - Apply Log4J version 1.x/ version 2.x
 Topic 27- Apply ReportNG and attach screenshot
 Topic 28 - Apply Extent Report and attach screenshot (version 2-3-4-5)
 Topic 29 - Allure Report on Windows OS
 Topic 30 - Allure Report on MAC OS
 Topic 31 - Flaky Test
 Topic 32 - How to verify element Undisplayed
 Topic 33 - Pattern Object
 Topic 34 - Share Login/ Cookie state
 Topic 35 - Custom close Browser and Driver
 Topic 36 - Setup local Web application on Windows (WordPress)
 Topic 37 - Setup OrangeHRM application version 4.x/ version 5.x
 Topic 38 - Framework Output
 Topic 39 - Review Code Checklist
 Topic 40 - Why do we need the Automation Test Framework
 Topic 41 - No Code/ Codeless Tool
 Topic 42 - Record Playback vs Automation Testing Framework (Real Story)
 Topic 43 - Automation Testing Strategy - Part I
 Topic 44 - Automation Testing Strategy - Part II
 Topic 45 - Automation Testing Strategy - Part III
 Topic 46 - Automation Testing Strategy - Part IV
 Topic 47 - OrangeHRM Live Code - Part I
 Topic 48 - OrangeHRM Live Code - Part II
 Topic 49 - Upgrade environment to latest
 Topic 50 - OrangeHRM Live Code - Part III
 Topic 51 - OrangeHRM Live Code - Part IV
 Topic 52 - Question & Answer
 Topic 53 - Browser Config/ Capabilities - Part I
 Topic 54 - Browser Config/ Capabilities - Part II
 Topic 55 - Browser Config/ Capabilities - Part III
 Topic 56 - Convert Java project to Maven project - Part I
 Topic 57 - Convert Java project to Maven project - Part II
 Topic 58 - Convert Java project to Maven project - Part III
 Topic 59 - Eclipse to IntelliJ IDEA
 Topic 60 - Convert project to Gradle - Part I
 Topic 61 - Convert project to Gradle - Part II
 Topic 62 - Generate Data Online/ Fake Web Server Mail
 Topic 63 - Faker libraries
 Topic 64 - Manage Data Test - Part I
 Topic 65 - Manage Data Test - Part II
 Topic 66 - Manage Data Test - Part III

Framework sau khi hoàn thành

 • Class AbstractPage (Selenium API Wrapper):

 • Class Test (Apply Page Object Model Pattern and OOP):

 • Sử dụng song song trên các IDE (Eclipse/ IntelliJ):

 • HTML Report sử dụng ReportNG:

 • HTML Report sử dụng ExtentReport:

 • HTML Report sử dụng Allure:


Đào Minh Đảm
Mentor

Sau 8 năm (2016-2024) đã đào tạo ~4000 học viên trình độ từ cơ bản đến nâng cao triển khai thành công automation testing vào dự án hoặc chuyển vị trí từ Manual qua Automation Tester đáp ứng yêu cầu vào các công ty (VinGroup/ NashTech/ Tiki/ NAB/ Techcombank/ KMS/ Logigear/ Fsoft/ Axon/ MBbank/ EPAM/ Viettel/ Bosch/ DevBase/ Titan Tech/...)

Với kinh nghiệm thực tế - mong muốn đem kiến thức để chia sẻ và mentor cho các bạn sinh viên/ những bạn mới vào nghề/ những bạn muốn củng cố kĩ năng trong mảng kiểm thử/ kiểm thử tự động phần mềm.

Liên hệ:

Đăng ký khóa học

Build Test Automation Framework in Java

3,000,000 đ Đăng ký